Umellung vum Projet

Wann s du deng Idee an deng Equipe hues, mell dech bei eis fir den Concours un.

Desto méi fréi s du dech umellst desto besser kënne mir dir mat Froen, Material an Kontakter hëllefen.

Vergiess net d'Reglement ze liesen

--->RÉGLEMENT<---

Du kanns den Titel méi spéit nach änneren, du muss hei net den definitiven Titel androen.
Participant N°1
Numm *
Numm
Can you rate your command of the English language for us?
Adress
Adress
Hues du e gëldege Passport oder ID Kaart? *
Participant N°2
Numm
Numm
Adress
Adress
w.e.g. eng Address uginn déi vill benotzt gëtt. De meeschte Kontakt leeft doriwwer.
Hues du e gëldege Passport oder ID Kaart?
Participant N°3
Numm
Numm
Adress
Adress
w.e.g. eng Address uginn déi vill benotzt gëtt. De meeschte Kontakt leeft doriwwer.
Hues du e gëldege Passport oder ID Kaart?
Du kanns dech fir den Concours umellen an wann s du net fäerdeg gëss awer nach bei der Expo Sciences matmaachen
Règlement *
Do you want to work with a tutor?
(This field only needs to be filled out if you want to work with a tutor. If you already have one, please provide the name and e-mail address. If you want us to find one, please let us know what you need)
If one of you have participated in Jongk Fuerscher before, please list any awards that were won, e.g. EUCIS, LYSIF etc. Make sure all awards won by any of the team members are listed as some awards exclude participating twice.